Algemene Voorwaarden

Algemene Voorwaarden

Algemene Voorwaarden DAF Vastgoed BV handelend onder exploitatie naam “NDSM Padel”

1. Definities
De definities hebben in deze Algemene Voorwaarden de volgende betekenis:
1. DAF vastgoed BV met als nevendienst exploitatie van 2 padelbanen in haar bedrijfspand aan de Ms van Riemsdijkweg 6, nader te noemen “NDSM Padel”  : gevestigd te Amsterdam en kantoorhoudende te Amsterdam en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 65209664.

 .
2. Bezoeker: (i) iedere natuurlijke persoon die het terrein van NDSM Padel betreedt, alsook ingeval van een minderjarige, diens ouder of wettelijke vertegenwoordiger en/of (ii) iedere natuurlijke of rechtspersoon die op enigerlei wijze direct of indirect een Overeenkomst met NDSM Padel sluit.
3. Groep: twee of meer bezoekers die NDSM Padel bezoeken.
4. Partijen: NDSM Padel en bezoeker(s) samen.
5. Overeenkomst: iedere overeenkomst met NDSM Padel op grond waarvan NDSM Padel diensten of producten levert aan de bezoeker.
6. Website : www.ndsmpadel.nl 
7. PlaytomicÒ  app: via de applicatie Playtomic® worden de NDSM Padel banen geboekt. Alle voorwaarden rondom boekingsproces en financiële afhandeling lopen middels Playtomic® en hun voorwaarden.

2. Toepasselijkheid
1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, aanbiedingen, werkzaamheden, bestellingen, overeenkomsten en leveringen van diensten of producten door of namens NDSM Padel.
2. Partijen kunnen alleen afwijken van deze voorwaarden als zij dat uitdrukkelijk en schriftelijk zijn overeengekomen.
3. Deze algemene voorwaarden worden door middel van een acceptatie tijdens het reserveren van de banen via Playtomic®  aanvaardt. Uitdrukkelijke of stilzwijgende aanvaarding van deze algemene voorwaarden welke bij het aangaan van een overeenkomst of het maken van een reservering worden verstrekt, betekent een acceptatie van de toepasselijkheid van de algemene voorwaarden en een akkoordverklaring met de inhoud ervan.
4. De toepasselijkheid van algemene voorwaarden of inkoopvoorwaarden van de bezoeker wordt door NDSM Padel uitdrukkelijk van de hand gewezen.

3. Prijzen
1. Alle prijzen van NDSM Padel hanteert zijn in euro’s, zijn inclusief btw.
2. Alle prijzen op die NDSM Padel hanteert voor zijn producten of diensten, op zijn website, in Playtomic®   of die anderszins kenbaar zijn gemaakt, kan NDSM Padel  te allen tijde wijzigen.

4. Betaling
1. Betaling geschiedt uiterlijk voorafgaand aan het betreden door de Bezoeker van het terrein van NDSM Padel via Playtomic® danwel pintransactie aan de balie. NDSM Padel  levert geen producten of diensten op rekening.
2. De bezoeker dient direct bij het afrekenen de boeking op juistheid te controleren in Playtomic®. Indien de bezoeker niet direct reclameert, is NDSM Padel niet gehouden de klacht op een later moment nog in behandeling te nemen. Ieder vorderingsrecht van de bezoeker vervalt, indien niet direct is gereclameerd en niet binnen 6 maanden na de reclamatie een rechtsvordering is ingesteld.
3. NDSM Padel is nimmer verplicht tot restitutie van een niet-gebruikt reservering/boeking.
4. De betaling dient door de bezoeker van de aan NDSM Padel verschuldigde bedragen te geschieden middel Playtomic®. Dit geldt voor alle gevallen waarin partijen een andere vorm van betaling dan contante betaling zijn overeengekomen. Bezoeker heeft geen recht op verrekening, inhouding of opschorting.

5. Toegang tot NDSM Padel
1. De bezoeker is uitsluitend na betaling van de baanhuur en in het bezit zijnde van een bevestiging in de Playtomic® app gerechtigd om de padelbanen van NDSM Padel  te betreden.
2. De bezoeker heeft zich aangemeld voor trainingen/ toss of andere activiteiten en hiervoor betaald, in het bezit van een bevestigingsmail gerechtigd om de padelbanen van NDSM Padel te betreden.
3. NDSM Padel  behoudt zich het recht voor bezoekers zonder opgave van redenen te weigeren en zij is niet aansprakelijk voor eventuele schade, die direct dan wel indirect uit deze weigering ontstaat.
4. Kinderen tussen de 7 jaar en 18 jaar mogen NDSM Padel  zonder volwassene bezoeken, doch uitsluitend na overlegging van schriftelijke toestemming van hun ouders/wettelijke vertegenwoordigers. Kinderen onder 7 jaar mogen het terrein van NDSM Padel uitsluitend onder begeleiding van een volwassene bezoeken.
5. Ouders/verzorgers en andere begeleiders zijn te allen tijde verantwoordelijk voor en aanspreekbaar op het gedrag van de minderjarigen, individuen of Groep(en) die zij begeleiden.

6. Aanbiedingen, offertes, totstandkoming van overeenkomsten
1. Alle door NDSM Padel gedane mededelingen of anderszins verschafte informatie, zoals openingstijden en tarieven, zijn vrijblijvend en onder voorbehoud van wijzigingen.
2. NDSM Padel aanvaard geen aansprakelijkheid voor eventuele fouten in door NDSM Padel aan de bezoekers gedane aankondigingen, aanbiedingen, mededelingen of anderszins verschafte informatie, dan wel voor fouten gemaakt bij de verkoop van toegangsbewijzen door derden.
3. Een Overeenkomst komt tot stand door aanvaarding van een aanbod van NDSM Padel door de Bezoeker, tenzij er sprake is van een Overeenkomst die via PlaytomicÒ wordt gesloten in welk geval de Overeenkomst tot stand komt op het moment dat PlaytomicÒ  de Bezoeker een e-mailbevestiging heeft gestuurd.
4. Een reservering kan vooraf via PlaytomicÒ worden verricht. Een boeking wordt ongeldig door het enkele verloop van het gereserveerde tijdstip.
5. Boekingen middels een actiecode zijn persoonsgebonden.

7. Verplichtingen van de Bezoeker
1. De Bezoeker is verplicht zich te allen tijde te houden aan deze Algemene Voorwaarden, zoals kenbaar gemaakt op de Website, het terrein en de aanwijzingen en instructies die worden gegeven door medewerkers van NDSM Padel en/of andere door NDSM Padel  ingeschakelde derde(n).
2. Wanneer de Bezoeker herhaaldelijk bepalingen uit de Algemene Voorwaarden en/of door medewerkers gegeven aanwijzingen en instructie en/of andere door NDSM Padel ingeschakelde derde(n), niet, niet volledig of niet direct opvolgt c.q. overtreedt, kan NDSM Padel de Bezoeker voor bepaalde tijd de toegang tot het NDSM Padel  terrein ontzeggen.
3. Het deelnemen aan activiteiten op de padelbanen is uitsluitend toegestaan voor Bezoekers die in goede gezondheid verkeren. De Bezoeker verklaart dat hij naar beste weten gezond is, in een fysiek goede conditie verkeert en er ook geen ander beletsel bestaat voor veilige deelname aan de activiteiten op de padelbanen. Bij twijfel over deelname aan de activiteiten, is het de verantwoordelijkheid van de Bezoeker om daar zelf van af te zien.
4. Het is de Bezoeker niet toegestaan om deel te nemen aan activiteiten bij NDSM Padel onder invloed van drank, drugs of medicijnen.
5. Het is de bezoeker verboden om tijdens het padel spelen juwelen en elektronische items te dragen.
6. Ingeval van vernieling, beschadiging, wegmaken, verduistering of diefstal van zaken door de Bezoeker is NDSM Padel gerechtigd (a) de Bezoeker de toegang tot het terrein te ontzeggen, (b) de Bezoeker voor bepaalde tijd een toegangsverbod voor het terrein op te leggen, (c) aangifte te doen bij de politie (d) de Bezoeker aansprakelijk te stellen voor de geleden schade, waaronder doch niet beperkt tot geleden verlies en gederfde winst.

8. Toegangsbewijzen
1. Betaling van bestelde diensten of producten dient te geschieden via een van de betalingsmogelijkheden zoals die van tijd tot tijd worden aangeboden door NDSM Padel .
2. Toegangsbewijzen kunnen vooraf gereserveerd worden via Playtomic .NDSM Padel  kan nadere voorwaarden verbinden aan een reservering. De Overeenkomst komt tot stand met het aanvaarden van een aanbod van NDSM Padel .

9. Annulering
1. De volgende regeling is van toepassing bij annulering van een overeenkomst:
a. bij annulering tot 72 uur voor de dag van de gereserveerde activiteit is de Bezoeker gehouden 0% van de hoofdsom van de overeenkomst te betalen; en
b. bij annulering minder dan 72 uur voor de dag van de gereserveerde activiteit is de Bezoeker gehouden de volledig hoofdsom te betalen.
2. Eventuele door NDSM Padel  op basis van artikel 9.1 onder a. te restitueren bedragen zullen binnen 14 dagen na de dag van de gereserveerde activiteit door NDSM Padel  aan de betreffende bezoeker gerestitueerd worden.

10. Aansprakelijkheid van NDSM Padel
1. NDSM Padel is niet aansprakelijk voor enig letsel of ongeval of beschadiging/ zoekgeraakte voorwerpen of diefstal van welke aard en door welke oorzaak dan ook, behoudens in geval van opzet of bewuste roekeloosheid zijdens NDSM Padel. De Bezoeker vrijwaart NDSM Padel van iedere aanspraak ter zake.
2. NDSM Padel is niet aansprakelijk voor enige gevolgschade, bedrijfsschade of indirecte schade van de Bezoeker, die het gevolg is van het niet, niet tijdig of niet deugdelijk nakomen van de Overeenkomst door NDSM Padel.
3. Behoudens in geval van opzet en/of grove schuld is NDSM Padel niet aansprakelijk voor diefstal, vermissing, beschadiging en/of verlies van goederen van de Bezoeker.
4. NDSM Padel is niet aansprakelijk voor enige schade van de Bezoeker als gevolg van enige daden of omissies van door haar ingeschakelde derden ter uitvoering van de Opdracht.
5. De aansprakelijkheid van NDSM Padel is te allen tijde beperkt tot de hoogte van de som van de Overeenkomst en in elk geval beperkt tot het bedrag dat de aansprakelijkheidsverzekering van NDSM Padel in het betreffende geval uitkeert.
6. De bezoeker is aansprakelijk voor alle schade die NDSM Padel in verband met een tekortkoming en/of onrechtmatige daad (waaronder begrepen het overtreden van de huisregels en veiligheidsvoorschriften en/of het niet opvolgen van redelijke instructies van medewerkers van NDSM Padel of door NDSM Padel  ingeschakelde derde(n)) van de Bezoeker of bezoekers, die de Bezoeker vergezellen c.q. die onder zijn toezicht NDSM Padel bezoeken.

11. Overmacht
1. Indien NDSM Padel  gehinderd wordt door een omstandigheid die krachtens wet, rechtshandeling of volgens de in het maatschappelijk verkeer geldende opvattingen niet aan NDSM Padel  toegerekend kan worden, dan is NDSM Padel  niet gehouden tot nakomen van enige verplichting uit de overeenkomst.
Tevens wordt onder overmacht van NDSM Padel  verstaan: bijzondere omstandigheden of calamiteiten die nakoming van de overeenkomst onmogelijk of onverantwoord maken (waaronder begrepen technische storingen).
2. Schade van de bezoeker als gevolg van overmacht anders dan restitutie van of kwijtschelding van de prijs van het gedeelte van de overeenkomst dat door overmacht is getroffen, komt nimmer voor vergoeding in aanmerking.

12. Overige bepalingen
1. NDSM Padel is gerechtigd deze algemene voorwaarden te wijzigen of aan te vullen.
2. Op iedere overeenkomst tussen partijen is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing eventuele juridische geschillen dienen worden beslecht bij de rechtbank Amsterdam.
3. Deze Algemene Voorwaarden en de Overeenkomst worden exclusief beheerst door Nederlands recht.

NDSMPadel

Follow us on instagram
@ndsmpadel

Heb je vragen?
We horen het graag.

Info@NDSMpadel.nl

+31 6 25 59 99 97

Ms. van Riemsdijkweg 6
1033 RD Amsterdam

Openingstijden

Ma – Vrij: 08:00 – 23:00
Za – Zo: 08:00 – 22:00

©NDSMPadel 2021